Employment Rights in Ireland – Information for Ukrainian Nationals

Employment rights in Ireland: Information for Ukrainian nationals

From Department of Enterprise, Trade and Employment

Published on 

Last updated on 


Ukrainian citizens can work legally in Ireland once they have received their letter confirming they have been granted Temporary Protection under the EU Directive. They are then also entitled to the full range of statutory employment rights and protections in the same manner as Irish workers.

The Workplace Relations Commission (WRC) is the State body responsible for employment rights. Information on employment rights is available at workplacerelations.ie or by contacting the WRC at 0818 808090 or 059 9178900. The WRC website is fully translatable by using the Google Translate facility available at the top of each webpage.

Basic employment rights which apply to legally employed workers in Ireland

 • all employees must receive a written statement of the core terms of employment within five days of starting work. This must include the name of employer and employee, address of employer, contract duration, calculation of pay and number of hours employee is expected to work per day / week
 • all employees must also receive a full written statement of the terms of employment of starting work
 • all employees in Ireland are entitled to a minimum hourly wage rate which applies to full time, part-time, temporary and casual employees, and also to seasonal workers. Employees under 20 years of age have reduced rates. All employees must receive a pay slip

The rates as of 1 January are as follows.

Age Minimum hourly rate
Under 18 €7.35
18 years old €8.40
19 years old €9.45
National Minimum Wage (20 years +) €10.50

Further information on what can and cannot be included as pay for the National Minimum Wage is available on the WRC website.

All employees must receive a minimum of 4 of their working weeks in annual leave per year. Annual leave is accrued based on time worked by the employee. Leave for part-time employees is calculated on the basis of 8% of hours worked.

The maximum hours an employee should work in an average week is 48 hours and this is calculated over a 4-month period. Employees are entitled to a daily rest break of 11 hours per 24 hours and a weekly rest period of 24 consecutive hours per seven days.

Employees should receive a 15-minute break after working 4 ½ hours and a 30-minute break after working 6 hours.

Employers can only make deductions from an employee’s wage in the following circumstances:

 • if required or authorised by law (for example, tax or social insurance)
 • if authorised by a term of an employee’s contract (for example, pension contributions, and so on)
 • if agreed in writing by the employee (for example, subscriptions to clubs, and so on)
 • in restricted circumstances, deductions which arise from any act or omission of the employee

More information

For more detailed information on employment law and workers’ rights, please see the links below to the WRC publication ‘Employment Law Explained’.

Complaints

Complaints in relation to alleged contraventions of employment and equality legislation may be presented to the Workplace Relations Commission. The Commission’s e-complaint facility can be accessed at workplacerelations.ie. Depending on the nature of the complaint, the matter will be referred for either inspection or adjudication.

If you are a Ukrainian citizen or if you are fleeing Ukraine, you can find information here on employment rights while you are in Ireland

workplacerelations.ie (fully translatable using the Google Translate facility available at the top of each webpage).

Phone: 0818 80 80 90

(c) www.gov.ie

Права на працевлаштування в Ірландії – інформація для громадян України

From Department of Enterprise, Trade and Employment

Published on 

Last updated on 

Громадяни України можуть легально працювати в Ірландії після отримання листа з підтвердженням, що їм надано тимчасовий захист відповідно до Директиви ЄС. Вони також мають право на всю низку затверджених законом прав на працевлаштування і захист так само, як і працівники Ірландії.

Комісія з трудових відносин (Workplace Relations Commission, WRC) є державним органом, відповідальним за дотримання прав на працевлаштування. Інформацію про права на працевлаштування можна отримати на сайті workplacerelations.ie або зателефонувавши в WRC за номерами: 0818 808090 й 059 9178900. Повний переклад вебсайту WRC можна отримати за допомогою сервісу Google Translate у верхній частині кожної вебсторінки.

Основні права на працевлаштування, що застосовуються до працівників, які легально працевлаштовані в Ірландії

 • Усі працівники повинні отримати письмову заяву про основні умови найму не пізніше п’яти днів від початку роботи. Вона має включати повне ім’я роботодавця і працівника, адресу роботодавця, тривалість угоди, розрахунок заробітної плати й кількість годин, які працівник повинен відпрацювати на день/тиждень
 • Усі працівники також повинні отримати повну письмову заяву про умови найму на роботу
 • Усі працівники в Ірландії мають право на мінімальну погодинну ставку заробітної плати, яка застосовується до працівників, що працюють повний і неповний робочий день, тимчасових і випадкових працівників, а також до сезонних працівників. Працівники віком до 20 років мають знижені ставки. Усі працівники мають отримати розрахунок заробітної плати

Станом на 1 січня 2022 року застосовуються наведені далі тарифи:

Вік Мінімальна погодинна ставка
До 18 років 7,35 євро
18 років 8,40 євро
19 років 9,45 євро
Мінімальна заробітна плата по країні (20 років і старше) 10,50 євро

Докладніше про те, що може й не може бути включено в розрахунок мінімальної заробітної плати по країні, подано на вебсайті WRC.

Усі працівники мають щороку отримувати не менше 4 робочих тижнів відпустки на рік. Для нарахування щорічної відпустки за основу беруть відпрацьований працівником час. Відпустка для працівників, що працюють неповний робочий день, розраховується на основі 8 % відпрацьованих годин.

У середньому на тиждень працівник повинен відпрацювати не більше 48 годин. Ця норма розраховується протягом 4-місячного періоду. Працівники мають право на щоденну перерву, яка становить 11 годин на добу, і щотижневий відпочинок, який становить 24 години поспіль на сім днів.

Пропрацювавши 4,5 години, працівники повинні отримати 15-хвилинну перерву, а після 6 годин роботи — 30-хвилинну перерву.

Роботодавці можуть утримувати гроші із заробітної плати працівника тільки в таких випадках:

 • якщо це вимагається або дозволено за законом (наприклад, з метою оподаткування або соціального страхування)
 • якщо це дозволено за умовами угоди працівника (наприклад, пенсійні внески тощо)
 • якщо це узгоджено в письмовій формі із працівником (наприклад, передплата членства в клубах тощо)
 • за обмежених обставин, утримання, які виникають через будь-яку дію або бездіяльність працівника

Більше інформації

Щоб отримати докладну інформацію про трудове законодавство й права працівників, перегляньте посилання нижче на публікацію WRC «Пояснення про трудове законодавство».

Роз”яснення трудового законодавства (Employment Law Explained in Ukrainian language)

Скарги

Скарги щодо ймовірних порушень трудового законодавства про зайнятість і рівні права можна подати в Комісію з трудових відносин. Скаргу в електронному вигляді можна подати на сайті Комісії за адресою: workplacerelations.ie. Залежно від характеру скарги справу буде передано на перевірку або на розгляд.

Якщо ви громадянин України або якщо ви рятуєтеся, залишаючи Україну, тут для вас наведено інформацію про права на працевлаштування, поки ви перебуваєте в Ірландії

workplacerelations.ie (повний переклад вебсайту WRC можна отримати за допомогою сервісу Google Translate у верхній частині кожної вебсторінки.)

Телефон: 0818 80 80 90

Translate »